Làm chủ bầu trời bằng cả tốc độ, sức mạnh và khả năng kiểm soát hoàn toàn.

Vượt qua những giới hạn và định nghĩa lại khái niệm bay.